ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда – етап VІ и етап VІІ”

документ: Обявление за малка обществена поръчка (459451)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 24-11-2011
Преписка: 00616-2011-0009
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 …

Прочети