Обществена покана 9052590

Предметът на настоящата публична покана включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на Община Якоруда, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването …

Прочети