Заявление за издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива ПУП, РУП и инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ

Необходими документи:

  1. 1. Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
    2. Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал.2 от ЗУТ.
    3. Скица на имота на сградите и постройките от:
    – одобрена
Прочети

Заявление за изменение на подробен устройствен план по чл. 135, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ

Необходими документи:

1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
2. Скица на имота, сградите и постройките от:
– одобрена кадастрална карта от Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград;
– одобрен кадастрален

Прочети

Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план ПУП по чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ

Необходими документи:

1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
2. Скица на имота, сградите и постройките от:
– одобрена кадастрална карта от Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград;
– одобрен кадастрален …

Прочети