Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост