Общински наредби

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Якоруда

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Якоруда

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета в Община Якоруда

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за детски градини на територията на Община Якоруда

Наредба 1

Наредба 6