Общински програми

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви– 2017 г.

Регионална програма за управление на отпадъците.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2017год.