Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2015 -2019 г.

Председател на ОбС- гр.Якоруда

Мердие Осман

Общински съветници

 1. Салих Мустафа Шольов
 2. Мустафа Хасанов Илански
 3. Муса Ахмед Сирачки
 4. Сабри Мехмедов Кунгьов
 5. Золейка Али Иланска
 6. Мустафа Рамадан Кьор
 7. Салих Сюлейман Караасан
 8. Емине Мустафа Сапунджиева
 9. Алиш Шабанов Вакльов
 10. Ахмед Али Ахмед
 11. Вайдин Хасанов Мисанков
 12. Муса Салих Али
 13. Мехмед Неджип Мехмед
 14. Ваня Кирилова Гатдерова
 15. Атанас Василев Асьов
 16. Димитър Николов Мехомийски

Постоянни комисии

 1. Комисия по “ Градоустройство, строителство, архитектура , жилищна политика, инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планирате“
 • Муса Салих Али- председател
 • Алиш Шабанов Вакльов- зам. председател
 • Мехмед Неджип Мехмед- член

2. Комисия по „Финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост“

 • Муса Ахмед Сирачки-председател
 • Салих Мустафа Шольов-зам.председател
 • Ахмед Али Ахмед- член

3. Комисия по “ Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, граждански и човешки права, молби и жалби на граждани“

 • Золейка Али Иланска – председател
 • Мехмед Неджип Мехмед- зам. председател
 • Димитър Николов Мехомийски- член

4. Комисия  по “ Опазване на околната среда, земеползване, крайградски и селски райони“

 • Вайдин Хасанов Мисанков – председател
 • Сабри Мехмедов Кунгьов- зам. председател
 • Атанас Василев Асьов- член

5. Комисия по “ Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика, транспорт и безопасност на движението, предотвратяване и установяване  конфликт на интереси“

 • Емине Мустафа Сапунджиева – председател
 • Мустафа Рамадан Кьор- зам. председател
 • Салих Сюлейман Караасан- член

6. Комисия по “ Образование, наука, култура, вероизповедания, преименувания,младежта, спорта и туризма“

 • Салих Мустафа Шольов- председател
 • Мустафа Хасан Илански- зам.председател
 • Ваня Кирилова Гатдерова- член