Заявление за изменение на подробен устройствен план по чл. 135, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ

Необходими документи:

1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
2. Скица на имота, сградите и постройките от:
– одобрена кадастрална карта от Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград;
– одобрен кадастрален

Прочети

Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план ПУП по чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ

Необходими документи:

1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
2. Скица на имота, сградите и постройките от:
– одобрена кадастрална карта от Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград;
– одобрен кадастрален …

Прочети

Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк – офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF

Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: …

Прочети