Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 08-03-2017

Номер на поръчката: 00616-2017-0001

Процедура: Публично състезание

Име: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските

Прочети

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Проект:   Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на

Прочети

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750503)

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 27-09-2016

Номер на поръчката: 00616-2016-0004

Процедура: Публично състезание

Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на

Прочети

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три обособени позиции:

Възложител: Община Якоруда

Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три

Прочети