„Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“

„Рехабилитация на общински път ВLG2354II-84, Якоруда-Разлог-х. Трещеник

ЕЕДОП

работен проект

Съобщение за отлагане отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на постъпили заявления за участие

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Заповед за удължаване срока на работа на комисия

Прочети

УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник“; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда»; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Якоруда“

Документация консултантски. – 28.06.2018г.

До всички заинтересовани лица – 04.07.2018г.

Информация за удължаване на срока – 10.07.2018г.

Протокол 1 – 10.09.2018г.

Протокол 2 – 12.10.2018г.

Протокол 3 – 12.10.2018г.

Доклад – 12.10.2018г.

Договор ОП1 – 15.11.2018г.

Договор

Прочети

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник“; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда»; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Якоруда“

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ЕЕДОП

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отлагане на отварянето на ценовите предложения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протокол 2

Прочети