„Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“

„Рехабилитация на общински път ВLG2354II-84, Якоруда-Разлог-х. Трещеник

ЕЕДОП

работен проект

Съобщение за отлагане отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на постъпили заявления за участие

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Заповед за удължаване срока на работа на комисия