Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

Изграждане на дневен център за деца с увреждания.

ЕЕДОП

Протокол 1

Протокол 2

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Доклад

Решение за определяне на изпълнител

Протокол 3

Договор

Обявление на възложена поръчка

Прочети

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Якоруда

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи.…

Прочети