„ Доставкa на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

ЕЕДОП

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Заповед за удължаване срока на работата на комисията

Протокол 3

Доклад за работата на комисията

Решение за прекратяване

Обявление за

Прочети

Решение относно провеждане на обществена поръчка , с предмет „Избор на изпълнител за премахване на незаконен строеж : Масивна двуетажна сграда с три броя пристройки и конструктивно свързана към нея масивна едноетажна сграда и дървена клетка за отглеждане на птици“

Решение №0800-70

Прочети