Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост 2019 г.