Открита процедура: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

еЕЕДОП