Открита процедура: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

еЕЕДОП

Решение и обявление за изменения

Протокол 1

Уведомление за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Обявление-за-възложена-поръчка

Договор