СМР на обект: „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда”

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

Технически проект

еЕЕДОП