Обществена поръчка за доставка чрез публично състезания по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда по обособени позиции“ Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“

Решение за откриване на процедура – 01.10.2019г.

Обявление за поръчка – 01.10.2019г.

Документация – 01.10.2019г.

Техническа спецификация – 01.10.2019г.

Проект на договор – 01.10.2019г.

Образци – 01.10.2019г.

ЕЕДОП – 01.10.2019г.

Протокол 1 – 05.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови

Прочети

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ : „Доставка на транспортно средство, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

Информация за публикувана обява – 01.10.2019г.

Обява – 01.10.2019г.

Указания за подготовка на офертите – 01.10.2019г.

Техническа спецификация – 01.10.2019г.

Образци за попълване – 01.10.2019г.

Проект на договор – 01.10.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок – 14.10.2019г.

Решение за

Прочети