Обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение за откриване на поръчка – 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка – 08.10.2019 г.

Документация – 08.10.2019 г.

Образци за попълване – 08.10.2019 г.

Технически спецификации – 08.10.2019 г.

Образец 4.1 – КС – 08.10.2019 г.

ЕЕДОП – 08.10.2019 г.

Прочети