Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение за изменение и допълнение на НОАМТЦУ и Докладна

Прочети

Публично състезание с предмет: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение- 08.11.19г.

Обявление-08.11.19г.

Документация – 08.11.19г.

Прил. 1 – Техническа спецификация – 08.11.19г.

Образци за попълване – 08.11.19г.

ЕЕДОП – 08.11.19г.

Проект на Договор – 08.11.19г.

Технически проект – 08.11.19г.

Протокол 1-05.12.2019г.

Съобщение за отверяне на цени-05.12.2019г.

Протокол 2 –

Прочети