Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2021 год.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2021 год.