Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните в Община Якоруда -2020Г.

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните

Отчет за дейността на МКБППМН при община Якоруда през 2019-г

Прочети

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Якоруда

Покана и предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Докладна за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Прочети

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Покана и предложение за изменение и допълнение на НОАМТЦУ предоставяни от община Якоруда

Докладна за изменение и допълнение на НОАМТЦУ предоставяни от община Якоруда

Прочети