Обявление и Заповед № 8/15.01.2020год. на кмета на Община Якоруда,че е одобрено геодезическо заснемане ,допълване на кадастър на имот с ПИ пл.099, м.670, м. “ Трещеник“ , землище на град Якоруда,община Якоруда с възложител : г-жа Десислава Николова

Обявление

Заповед № 8 от 15.01.2020г.

Прочети

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за Местни такси и цени на услуги

Прочети