Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Якоруда

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи.…

Прочети

Общински наредби

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Якоруда

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги- качено на 02.03.2020

Наредба за определяне размера на местните

Прочети

Общински програми

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви– 2017 г.

Регионална програма за управление на отпадъците.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2017год.

Стратегия за управление на общинската собственост 2020-2024 г.– качено …

Прочети