Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Якоруда

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи.…

Прочети

Общински наредби

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Якоруда

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община

Прочети

Общински планове

Общински план за защита при бедствия

Общински план за защита при бедствия 2016 г.- част III защита при ядрена авария.

Общински план за защита при бедствия 2016г.- част V защита при снегонавяване и обледяване.

Общински план за защита

Прочети