Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Якоруда

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи.…

Прочети

Общински наредби

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Якоруда

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги- качено на 02.03.2020

Наредба за определяне размера на местните

Прочети