Избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник за предоставяне на краткосрочен кредит на Община Якоруда

Обява за събиране на оферти за участие в процедурата

Препис-извлечение Решение 120 Протокол № ОбС 07 от 15.10.2018 г.

Документация

Образци

Информация за Годишен финансов отчет за 2017

Съобщение за отваряне на офертите

Протокол №1 от работата на комисията

 …

Прочети

„ Доставкa на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

ЕЕДОП

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Прочети

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018Г. – 2019 Г.”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол 3

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

 …

Прочети