Публично състезание за услуга с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Якоруда – експлоатационен сезон 2019г. – 2020г.”

Решение – 20.11.2019г.

Обявление – 20.11.2019г.

Документация – 20.11.2019г.

Образци – 20.11.2019г.

Проект на договор – 20.11.2019г.

ЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -21.11.2019г.

Протокол 1- 12.12.2019г.

Уведомление за отваряне на ценовите предложения -12.12.2019г.

Протокол

Прочети

Публично състезание с предмет: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение- 08.11.19г.

Обявление-08.11.19г.

Документация – 08.11.19г.

Прил. 1 – Техническа спецификация – 08.11.19г.

Образци за попълване – 08.11.19г.

ЕЕДОП – 08.11.19г.

Проект на Договор – 08.11.19г.

Технически проект – 08.11.19г.

Протокол 1-05.12.2019г.

Съобщение за отверяне на цени-05.12.2019г.

Протокол 2 –

Прочети

Обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение за откриване на поръчка – 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка – 08.10.2019 г.

Документация – 08.10.2019 г.

Образци за попълване – 08.10.2019 г.

Технически спецификации – 08.10.2019 г.

Образец 4.1 – КС – 08.10.2019 г.

ЕЕДОП – 08.10.2019 г.

Прочети

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ: УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

Информация за публикувана обява – 07.10.2019г.

Обява – 07.10.2019г.

Указания за подготовка на офертите – 07.10.2019г.

Техническа спецификация – 07.10.2019г.

Образци за попълване – 07.10.2019г.

Проект на договор – 07.10.2019г.

Информация за удължаване

Съобщение

Решение за прекратяване

 …

Прочети