Документация за участие в процедура: „СМР на обект: „Укрепване на десен бряг на река Дрещенец- първи етап.“ Укрепване на улица между осови точки 78 и 77 и от УПИ ХVІІ до УПИ Х, кв.10, по плана на с. Черна Места, община Якоруда.“

Заповед за откриване на процедура

Решение

Обявление

Документация

Приложение 1 – Технически спецификации

Приложение 2 – Инвестиционен проект

Образци СМР на стенана р.Дрещенец

Образец 4.1 – КСС

Проект на Договор

еЕЕДОП

Решение и обявление за изменения

 …

Прочети

Избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник за предоставяне на краткосрочен кредит на Община Якоруда

Обява за събиране на оферти за участие в процедурата

Препис-извлечение Решение 120 Протокол № ОбС 07 от 15.10.2018 г.

Документация

Образци

Информация за Годишен финансов отчет за 2017

Съобщение за отваряне на офертите

Протокол №1 от работата на комисията

Уведомление

Прочети

„ Доставкa на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

ЕЕДОП

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Заповед за удължаване срока на работата на комисията

Протокол 3

Доклад за работата на комисията

Решение за прекратяване

Обявление за

Прочети