ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организиране на събития и мероприятия в страната и осигуряване на научен капацитет за нуждите на община Якоруда в качеството й на партньор по проект „Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation“ Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Обособена позиция 1: Организиране на събития Обособена позиция 2: Осигуряване на техническа експертиза за разработване на инструменти за насърчаване на социалното предприемачество и бизнес развитие

Заповед за откриване – 19.06.19г.

Решение – 19.06.19г.

Обявление – 19.06.19г.

Документация и образци за попълване – 19.06.19г.

Проект на договор – 19.06.19г.

ЕЕДОП – 19.06.19г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения -30.07.19г.

Протокол 1 – 07.08.2019г.

Протокол 2 –

Прочети

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Обява – 11.06.2019г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява – 11.06.2019г.

Указания за подготовка на оферти – 11.06.2019г.

Образци за попълване – 11.06.2019г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти – 25.06.2019г.

Протокол – 15.07.2019г.

Договор –

Прочети

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на Община Якоруда – гр. Якоруда, с. Бунцево и с. Черна места“

Информация за публикувана обява – 29.05.2019 г.

Обява – 29.05.2019 г.

Указания за подготовка на офертите – 29.05.2019 г.

Техническа спецификация – 29.05.2019 г.

КС – 29.05.2019 г.

Образци за попълване – 29.05.2019 г.

Протокол – 18.06.2019 г.

Решение за

Прочети

СМР на обект: „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда”

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

Технически проект

еЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение

Протокол 1

Уведомление за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Прочети