Обява за събиране на оферти: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа”

Информация за публикувана обява- 20.05.2020 г.

Обява- 20.05.2020 г.

Указания за подготовка на офертите 20.05.2020 г.

Техническа спецификация ОП1 – 20.05.20г.

Техническа спецификация ОП2 – 20.05.20г.

Образци за попълване – 20.05.20г.

Проект на договор – 20.05.20г.

 …

Прочети

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ: „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Якоруда“

Информация за публикувана обява – 07.05.20г.

Обява – 07.05.20г.

Указания – 07.05.20г.

Техническа спецификация – 07.05.20г.

Образци – 07.05.20г.

Проект на договор – 07.05.20г.

Информация за удължаване – 19.05.20 г.

Прочети

Публично състезание с предмет: СМР на обект: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на Община Якоруда – гр. Якоруда, с. Аврамово, с. Бунцево, с. Конарско и с. Черна Места“ – срок за получаване на оферти: 01.04.2020г.

Решение – 11.03.2020г.

Обявление – 11.03.2020г.

Документация – 11.03.2020г.

Образци за офертата – 11.03.2020г.

ЕЕДОП – 11.03.2020г.

Проект на Договор – 11.03.2020г.

Протокол 1 – 08.04.2020г.

Протокол 2 – 12.05.2020г.

Уведомление за отваряне на ценовите предложения – 12.05.2020г.

Протокол 3

Прочети

Публично състезание за услуга с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Якоруда – експлоатационен сезон 2019г. – 2020г.”

Решение – 20.11.2019г.

Обявление – 20.11.2019г.

Документация – 20.11.2019г.

Образци – 20.11.2019г.

Проект на договор – 20.11.2019г.

ЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -21.11.2019г.

Протокол 1- 12.12.2019г.

Уведомление за отваряне на ценовите предложения -12.12.2019г.

Протокол

Прочети