СМР на обект: „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда”

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

Технически проект

еЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение

Протокол 1

Уведомление за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Прочети

Открита процедура: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Заповед за откриване

Решение

Обявление

Документация и образци за попълване

еЕЕДОП

Решение и обявление за изменения

Протокол 1

Уведомление за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Прочети

Документация за участие в процедура: „СМР на обект: „Укрепване на десен бряг на река Дрещенец- първи етап.“ Укрепване на улица между осови точки 78 и 77 и от УПИ ХVІІ до УПИ Х, кв.10, по плана на с. Черна Места, община Якоруда.“

Заповед за откриване на процедура

Решение

Обявление

Документация

Приложение 1 – Технически спецификации

Приложение 2 – Инвестиционен проект

Образци СМР на стенана р.Дрещенец

Образец 4.1 – КСС

Проект на Договор

еЕЕДОП

Решение и обявление за изменения

Протокол 1

Съобщение за

Прочети

Избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник за предоставяне на краткосрочен кредит на Община Якоруда

Обява за събиране на оферти за участие в процедурата

Препис-извлечение Решение 120 Протокол № ОбС 07 от 15.10.2018 г.

Документация

Образци

Информация за Годишен финансов отчет за 2017

Съобщение за отваряне на офертите

Протокол №1 от работата на комисията

Уведомление

Прочети