Обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение за откриване на поръчка – 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка – 08.10.2019 г.

Документация – 08.10.2019 г.

Образци за попълване – 08.10.2019 г.

Технически спецификации – 08.10.2019 г.

Образец 4.1 – КС – 08.10.2019 г.

ЕЕДОП – 08.10.2019 г.

Прочети

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ: УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

Информация за публикувана обява – 07.10.2019г.

Обява – 07.10.2019г.

Указания за подготовка на офертите – 07.10.2019г.

Техническа спецификация – 07.10.2019г.

Образци за попълване – 07.10.2019г.

Проект на договор – 07.10.2019г.

 …

Прочети

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезания по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда по обособени позиции“ Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“

Решение за откриване на процедура – 01.10.2019г.

Обявление за поръчка – 01.10.2019г.

Документация – 01.10.2019г.

Техническа спецификация – 01.10.2019г.

Проект на договор – 01.10.2019г.

Образци – 01.10.2019г.

ЕЕДОП – 01.10.2019г.

Прочети

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ : „Доставка на транспортно средство, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

Информация за публикувана обява – 01.10.2019г.

Обява – 01.10.2019г.

Указания за подготовка на офертите – 01.10.2019г.

Техническа спецификация – 01.10.2019г.

Образци за попълване – 01.10.2019г.

Проект на договор – 01.10.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок – 14.10.2019г.

Решение за

Прочети