Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти-общинска собственост

Приложение №1 -базови наемни цени.